LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

Monberg & Thorsen A/S har en klar kompetencefordeling og uafhængighed mellem bestyrelse og direktion. Opgaver og ansvar fastlægges overordnet gennem en forretningsorden for bestyrelsen.

Direktionen står for den daglige ledelse af selskabet, og bestyrelsen varetager kontrol med direktionen og overordnede strategiske ledelsesopgaver. Formanden er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen.

Monberg & Thorsens aktiviteter omfatter alene aktiviteterne i MT Højgaard efter salget af Dyrup primo 2012. Som led i ledelsen af Monberg & Thorsens aktiviteter er repræsentanter for Monberg & Thorsens bestyrelse med i bestyrelsen for MT Højgaard.

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 6 medlemmer, aktuelt 3 medlemmer.

Ved valg af bestyrelsen såvel i Monberg & Thorsen som i MT Højgaard tilstræbes en professionel sammensat bestyrelse, der som helhed er i besiddelse af den fornødne viden og erfaring om bestyrelsesarbejde samt har kendskab til samfundsmæssige, forretningsmæssige og kulturelle forhold på de markeder, hvor virksomhederne driver sine primære forretningsaktiviteter. Det tilstræbes ligeledes, at bestyrelsen har en tilfredsstillende mangfoldig sammensætning.

2 ud af 3 bestyrelsesmedlemmer er kvinder, hvorfor der ikke er opsat måltal for antallet af kvinder i bestyrelsen for Monberg & Thorsen.

Den nuværende bestyrelse opfylder ikke uafhængighedskriterierne, idet kun Anders Heine Jensen kan anses for uafhængig.

Ved nyvalg af et bestyrelsesmedlem foretages en selektiv udvælgelse og vedkommende interviewes af bestyrelsesformanden med henblik på at sikre, at vedkommendes profil passer til den ledige post.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen gives der en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund og oplysninger om deres øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber samt krævende organisationsposter. Endvidere beskrives kandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, professionelle kvalifikationer og de kompetencer, som vurderes relevant for bestyrelsesarbejdet.

Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Selskabets aktionærer har således mulighed for hvert år på den ordinære generalforsamling at drøfte rekrutteringskriterierne og bestyrelsens sammensætning og dens mangfoldighed.

Der er intet formelt krav til antallet af det enkelte bestyrelsesmedlems øvrige bestyrelsesposter, men ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer påpeges det, at det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem sikrer sig, at den tilstrækkelige tid er til rådighed, og opgaverne udføres omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Det er Monberg & Thorsens erfaring, at der sjældent modtages afbud til et bestyrelsesmøde. Endvidere er der etableret en årlig selvevalueringsprocedure for bestyrelsen.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen senest ved første generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Der har i det forløbne år været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, og på nuværende tidspunkt forventes der afholdt 7 bestyrelsesmøder i det kommende år. I henhold til bestyrelsens forretningsorden vil der som minimum altid blive afholdt 6 bestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.

Revisionsudvalg
Den samlede bestyrelse fungerer som revisionsudvalg. Herudover er der ikke for nærværende nedsat andre faste bestyrelsesudvalg.

Bestyrelsens honorar
Der er ikke i Monberg & Thorsen indført incitamentsaflønning til bestyrelsen. Honoraret til bestyrelsen er nedsat i 2017 til 100.000 kr. for menige medlemmer af bestyrelsen med tillæg til formand. Ud over det normale honorar kan der til varetagelse af særlige opgaver, der varetages af formand eller medlemmer, betales et honorar, dog således at intet bestyrelsesmedlem kan modtage et samlet honorar på mere end to gange det ordinære formandshonorar. Oplysninger omkring bestyrelsens samlede honorar for tidligere år kan ses i koncernregnskabet note 7.

Direktionen
Direktionen består af den administrerende direktør, der har en baggrund og praktisk erfaring, som svarer til koncernens aktuelle behov.

Direktionens honorar
Direktionen aflønnes med et fast honorar. Oplysninger omkring direktionens honorar kan ses i koncernregnskabet note 7.

Anbefalinger for god selskabsledelse
Monberg & Thorsens B-aktier er børsnoteret på Nasdaq OMX København, og Monberg & Thorsen følger som udgangspunkt reglerne for god virksomhedsledelse, som findes på www.corporategovernance.dk.

Monberg & Thorsen har taget stilling til samtlige anbefalinger ud fra “følg eller forklar”-princippet, som nærmere er beskrevet i afsnittet om Corporate Governance, hvortil der henvises.

Det er bestyrelsens opfattelse, at samtlige anbefalinger praktiseres ved ledelsen af Monberg & Thorsen

Regnskabsaflæggelsesprocessen
Med virkning fra 1. januar 2017 er der indgået en administrationsaftale med Albjerg, der varetager den daglige administration og bogføring herunder assistance ved udarbejdelse af delårs- og årsrapporter mv. for Monberg & Thorsen.

Regnskabs- og kontrolsystemer er udformet til at sikre, at intern og ekstern finansiel rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation samt at sikre valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis.

Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen.

Ansvaret for opretholdelsen af tilstrækkelige og effektive interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er forankret i direktionen.

Bestyrelsen overvåger løbende regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder blandt andet at gældende lovgivning overholdes, og at anvendt regnskabspraksis er relevant, herunder behandlingen af væsentlige og/eller usædvanlige regnskabsposter og regnskabsmæssige skøn samt det samlede oplysningsniveau i Monberg & Thorsens finansielle rapportering.