LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

Ledelsesstruktur
Monberg & Thorsen A/S har en klar kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion. Opgaver og ansvar fastlægges overordnet gennem en forretningsorden for bestyrelsen.

Direktionen står for den daglige ledelse af selskabet, og bestyrelsen varetager kontrol med direktionen og overordnede strategiske ledelsesopgaver. Formanden er bestyrelsens primære kontaktled til direktionen.

Monberg & Thorsen A/S´ aktiviteter omfatter alene aktiviteterne i MT Højgaard A/S. Som led i ledelsen af Monberg & Thorsen A/S´ aktiviteter er repræsentanter for Monberg & Thorsen A/S´ bestyrelse med i bestyrelsen for MT Højgaard A/S.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 6 medlemmer, aktuelt 3 medlemmer.

Ved valg af bestyrelsen såvel i Monberg & Thorsen A/S som i MT Højgaard A/S tilstræbes en professionel sammensat bestyrelse, der som helhed er i besiddelse af den fornødne viden og erfaring om bestyrelsesarbejde samt har kendskab til samfundsmæssige, forretningsmæssige og kulturelle forhold på de markeder, hvor virksomhederne driver de primære forretningsaktiviteter. Det tilstræbes ligeledes, at bestyrelsen har en mangfoldig sammensætning.

2 ud af de 3 bestyrelsesmedlemmer er kvinder, hvorfor der ikke er opsat måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S.

Den nuværende bestyrelse opfylder ikke uafhængighedskriterierne.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen gives der en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund og oplysninger om deres øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber samt krævende organisationsposter. Endvidere beskrives kandidaternes uddannelsesmæssige baggrund, professionelle kvalifikationer og de kompetencer, som vurderes relevant for bestyrelsesarbejdet.

Alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Selskabets aktionærer har således mulighed for hvert år på den ordinære generalforsamling at drøfte rekrutteringskriterierne og bestyrelsens sammensætning og dens mangfoldighed.

Der er intet formelt krav til antallet af det enkelte bestyrelsesmedlems øvrige bestyrelsesposter, men ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer påpeges det, at det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem sikrer sig, at den tilstrækkelige tid er til rådighed, og opgaverne udføres omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Det er Monberg & Thorsen A/S´ erfaring, at der sjældent modtages afbud til et bestyrelsesmøde.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen senest ved første generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Revisionsudvalg
Den samlede bestyrelse fungerer som revisionsudvalg.

Nominerings- og vederlagsudvalg
Den samlede bestyrelse fungerer som nominerings- og vederlagsudvalg. Ved nyvalg af et bestyrelsesmedlem foretages en selektiv udvælgelse og vedkommende interviewes af bestyrelsesformanden med henblik på at sikre, at vedkommendes profil passer til den ledige post.

Generalforsamlingen godkender årligt vederlag til bestyrelsens medlemmer for det kommende år. Læs mere om bestyrelsens vederlag i vederlagsrapporten nedenfor.

Bestyrelsens arbejde
Der har i det forløbne år været afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, og på nuværende tidspunkt forventes der afholdt 6 bestyrelsesmøder i det kommende år. I henhold til bestyrelsens forretningsorden vil der som minimum altid blive afholdt 6 bestyrelsesmøder mellem de ordinære generalforsamlinger.

Der afholdes 1 revisionsudvalgsmøde årligt i Monberg & Thorsen A/S, da behovet ikke er større og aktiviteten ligger i MT Højgaard A/S.

Evaluering af bestyrelsen
Der er etableret en årlig selvevalueringsprocedure for bestyrelsen. I 2018 blev den årlige evaluering fortaget i form af udfyldelse af spørgeskema fra alle bestyrelsesmedlemmer.  Konklusionen viste en generel enighed om et tilfredsstillende informationsniveau og at bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bliver udnyttet tilfredsstillende samt der opleves en høj grad af indflydelse på og inddragelse i bestyrelsesbeslutningerne.

Direktionens sammensætning
Direktionen består af den administrerende direktør, der har en baggrund og praktisk erfaring, som svarer til virksomhedens aktuelle behov. Læs mere om direktionens vederlag i vederlagsrapporten nedenfor.

Kønsfordeling i ledelsen
Der skelnes ikke til køn, race eller religion, når vi ansætter, uddanner eller forfremmer medarbejdere. Bestyrelsen består af 2 kvinder og 1 mand, hvilket anses for en ligelig fordeling. Der er kun 1 ansat i selskabet, hvorfor der ikke redegøres for øvrig ledelse i Monberg & Thorsen A/S.

Vederlagsrapport
Generel vederlagspolitik
Vederlag til bestyrelse og direktion udbetales udelukkende som fast honorar. Der er i Monberg & Thorsen A/S ikke indført incitamentsaflønning til direktion eller bestyrelsen.

Bestyrelse
Vederlag til bestyrelsen udbetales som fast honorar. Honoraret til bestyrelsen er for 2017/18 nedsat til 100.000 kr. for menige medlemmer af bestyrelsen med tillæg til formand. Ud over det normale honorar kan der til særlige opgaver, der varetages af formand eller medlemmer, betales et honorar, dog således at intet bestyrelsesmedlem kan modtage et samlet honorar på mere end to gange det ordinære formandshonorar. Der udbetales ikke særskilt honorar for deltagelse i revisionsudvalg eller nominerings- og vederlagsudvalg.

Direktion
Direktionen aflønnes med et fast honorar.

Anbefalinger for god selskabsledelse
Monberg & Thorsen A/S´ B-aktier er børsnoteret på Nasdaq OMX København, og Monberg & Thorsen A/S følger som udgangspunkt reglerne for god virksomhedsledelse, som findes på www.corporategovernance.dk.

Monberg & Thorsen har taget stilling til samtlige anbefalinger ud fra “følg eller forklar”-princippet, som nærmere er beskrevet i afsnittet om Corporate Governance, hvortil der henvises.

Det er bestyrelsens opfattelse, at disse anbefalinger praktiseres ved ledelsen af Monberg & Thorsen A/S. På enkelte områder følges principperne kun delvis, da ikke alle anbefalingerne i Corporate Governance fuldt ud er relevante selskabets størrelse og virksomhed taget i betragtning.

Regnskabsaflæggelsesprocessen
Med virkning fra 1. januar 2017 er der indgået en administrationsaftale med Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der varetager den daglige administration og bogføring herunder assistance ved udarbejdelse af delårs- og årsrapporter m.m. for Monberg & Thorsen A/S.

Regnskabs- og kontrolsystemerne er udformet til at sikre, at intern og ekstern finansiel rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation samt at sikre valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis.

Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med virksomhedernes aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen.

Ansvaret for opretholdelsen af tilstrækkelige og effektive interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er forankret i direktionen. Bestyrelsen overvåger løbende regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder blandt andet at gældende lovgivning overholdes, og at anvendt regnskabspraksis er relevant, herunder behandlingen af væsentlige og/eller usædvanlige regnskabsposter og regnskabsmæssige skøn samt det samlede oplysningsniveau i Monberg & Thorsen A/S´ finansielle rapportering.