OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONS- OG BESTYRELSESMEDLEMMER.

1. Indledning

I henhold til selskabslovens § 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden den indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets direktion eller bestyrelse, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af direktionen og bestyrelsen. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.

Disse overordnede retningslinjer vedrører ikke-aktiebaserede bonusprogrammer for direktionen og bestyrelsen i Monberg & Thorsen A/S.

”Direktionen” omfatter de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte direktører.

Eksisterende aftaler om incitamentsaflønning, som er indgået med direktions- og/eller bestyrelsesmedlemmer før vedtagelsen af disse retningslinjer, vil fortsætte på de vilkår, der er aftalt.

Såfremt sådanne aftaler skal forlænges eller ændres, skal det ske i overensstemmelse med nærværende retningslinjer.

2. Generelle principper for incitamentsaflønning:

Bonusaftaler kan være tilknyttet et konkret begivenhedsforløb, ligesom de kan indgås på kortere eller længere sigt afhængig af det udviklingsmæssige formål med aftalen.

Bestyrelsen beslutter, hvorvidt det kan anses for hensigtsmæssigt at indgå en aftale om incitamentsaflønning af et direktions- eller bestyrelsesmedlem. Ligeledes beslutter bestyrelsen, hvilken slags incitamentsaflønning, der anvendes i det konkrete tilfælde.

3. Direktionsmedlemmer:

Nærværende retningslinjer giver mulighed for bonusaflønning i følgende tilfælde:

i) Strukturelle ændringer i koncernen:
Selskabet kan indgå aftaler om bonus med medlemmer af direktionen i forbindelse med væsentlige strukturelle ændringer i koncernen, således at der udløses en ekstraordinær bonus, såfremt direktionsmedlemmet eksempelvis bistår i forbindelse med køb og salg af virksomheder eller enkelte forretningsområder, fusioner, indgåelse af strategiske alliancer m.v.

I forbindelse med gennemførelse af strukturelle ændringer af koncernen kan der endvidere blive tale om at yde medlemmer af direktionen en fastholdelsesbonus, loyalitetsbonus og lignende.

De enkelte medlemmer af selskabets direktion kan opnå en bonus på op til 2 års løn ved bistand i forbindelse med et sådant forløb.

ii) Særlige tiltag:
Der kan indgås aftaler om udbetaling af bonus med det enkelte direktionsmedlem i relation til varetagelse og gennemførelse af visse af koncernens særlige nærmere definerede projekter.

Bonusaftaler indgås under hensyn til projektets karakter, omfang, varighed m.v.

Bonus i forbindelse med disse opgaver kan ikke overstige 6 måneders løn.

iii) Resultatafhængig bonus:
Der kan indgås aftale om bonus med det enkelte direktionsmedlem i forbindelse med opnåelse af mål fastsat afhængig af koncernens regnskabsmæssige resultater.
Bonus i forbindelse med resultatafhængige omstændigheder kan ikke overstige 6 måneders løn.

Udbetaling af bonus afhænger i alle tilfælde af, om aftalens konkrete mål og betingelser er opnået og kan endvidere udbetales med baggrund i det enkelte direktionsmedlems personlige præstation, koncernens resultater samt en konkret begivenheds indtræden.

4. Bestyrelsesmedlemmer:

Aftaler om bonus til bestyrelsesmedlemmer kan indgås i følgende situation:

Varetagelse af ekstraordinære opgaver:
Selskabet har mulighed for at kunne honorere bestyrelsesmedlemmer ud over det fastsatte bestyrelseshonorar i forbindelse med varetagelse af ekstraordinære opgaver.

Beløbet kan ikke overstige 2 års formandshonorar.

5. Offentliggørelse

Disse overordnede retningslinjer er vedtaget på Monberg & Thorsen A/S’ ordinære generalforsamling den 28. april 2008.

Retningslinjerne træder i kraft ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside www.monthor.dk umiddelbart efter generalforsamlingen.