Monberg & Thorsens etiske politik bekræfter vores forpligtelse til etisk handlemåde i udførelsen af vores aktiviteter. Vores etiske politik omfatter vores forpligtelser i forhold til integritet, fairness og socialt ansvar.

Vi ønsker at udvise social adfærd – vise hensyn til mennesker og miljø og dermed handle på en social og etisk forsvarlig måde inden for alle forretningsområder.

Vi vil i udførelsen af vores aktiviteter sikre etiske standarder, som indebærer, at vi til enhver tid som minimum opfylder alle lovene i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Monberg & Thorsens etiske politik består af følgende tre hovedområder:

 • Forretningsadfærd
 • Samfundsrelationer
 • Menneskerettigheder

Monberg & Thorsen A/S er et holdingselskab, hvor den væsentligste aktive ejerandelen er i MT Højgaard, som har en særskilt beskrivelse af deres samfundsansvar på hjemmesiden, herunder bl.a. deres etiske politik. Der henvises til denne side for en nærmere uddybning af vores (Monberg & Thorsens) samfundsansvar.

MT Højgaard

ETISK POLITIK

Forretningsadfærd
Monberg & Thorsen skal agere med troværdighed og integritet i forhold til:

 • Love og direktiver
  – Vi skal som minimum overholde love og direktiver i alle de lande, hvor vi driver forretning.
  – Vi skal sikre, at alle medarbejdere overholder love, direktiver og vores politikker. Over- trædelser skal rapporteres til ledelsen, der skal gribe ind på passende vis.
 • Regnskab
  – Vi skal føre vores regnskaber og udarbejde den dokumentation, som den nationale lovgivning kræver.
 • Bestikkelse
  – Vi skal hverken direkte eller indirekte tage imod bestikkelse eller anvende andre ulovlige metoder.
  – Vi skal aldrig tilbyde eller give nogen form for gave eller betaling, der er eller kan opfattes som bestikkelse.

Samfundsrelationer
Monberg & Thorsen skal have gode, respektfulde og konstruktive samfundsrelationer:

 • Samspil
  – Vi skal sikre, at hver eneste del af koncernen stræber efter at forstå og fungere konstruktivt sammen med det samfund, den er en del af.
 • Relationer
  – Vi vil i de samfund, hvor vi udfører aktiviteter, basere vores ageren på respekt, ansvarsbevidsthed, dialog og gensidige realistiske forventninger.

Menneskerettigheder
Monberg & Thorsen skal respektere de internationalt anerkendte menneskerettigheder. Vi repræsenterer en virksomhedskultur, der værner om de internationalt anerkendte menneskerettigheder:

 • Ansvar
  – Vi skal agere som en ansvarsbevidst samfundsborger og støtte og respektere de internationalt anerkendte menneskerettigheder.
 • Tvangsarbejde
  – Vi accepterer ikke tvangsarbejde.
 • Børnearbejde
  – Vi accepterer ikke børnearbejde, hvilket defineres i henhold til de herfor gældende ILO-konventioner. Sætter den nationale lovgivning en højere minimumsalder og/eller andre regler for obligatorisk skolegang, gælder dette.
 • Diskrimination
  – Vi ansætter vores medarbejdere på baggrund af deres arbejdsmæssige kvalifikationer og behandler dem på lige vilkår – uagtet etnisk eller national oprindelse, køn, race, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.
 • Leverandører
  – Vi vil kun indgå kontrakter med direkte kontraktpartnere/leverandører, der overholder loven i de lande, hvor de er til stede samt støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder.
 • Lønninger
  – Vi vil sikre, at vores medarbejderes lønninger og goder mindst lever op til lovens minimumsgrænser i de lande, hvor vi driver forretning.
 • Arbejdstid
  – Vi følger loven og de for vores aktiviteter gældende standarder for arbejdstid i de lande, hvor vi driver forretning.